Kategorie: Übersetzung – Tschechisch

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Abriebfestigkeit Odolnost proti otěru Abschnittskanal Odpadní kanál Absorber Pohlcovač Absorption Pohlcení Absorptionsmittel Prostředek k pohlcování Absperrventil für  Manometerleitung Uzávěrový ventil vedení k manometru Abstoßungsfähigkeit Schopnost zbavovat se Abstoßungsfähigkeit gegen Flüssigkeiten Schopnost zbavovat se tekutin Abzweigstelle einer Leinensicherung Systém orientace pomocí lan Adaptation Adaptace Adapter Adaptér Adsorption Adsorpce Adsorptionsmittel Adsorpční prostředek aerob Aerobní aerob-anaerobe …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Bakterien Baktrie BAND BAND Bänderung Poutání Barcode Čárový kód Barterlass Zákaz nošení vousů Bauartkennzeichnung, typidentische Kennzeichnung Označení stavební konstrukce, typové označení Baugruppe Montážní celek Baumtechnik Orientační technika ve velkých prostorách za pomoci lan Baumusterprüfung Zkouška prototypu Bazillen Bacily Beanspruchung Pnutí Beatmungs- und Inhalationsgeräte Dýchací a inhalační přístroje Bedienungsanleitung Návod k použití befähigte Person …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch CE-Kennzeichnung CE-Označení CFK Zkr. pro kompozit z uhlíkových vláken Chemikalienschutz Protichemická ochrana Chemikalienschutzanzug Protichemický ochranný oblek Chemikalienschutzanzug -Hauptteile Protichemický ochranný oblek – Hlavní části Chemikalienschutzanzug -Materialien Protichemický ochranný oblek – Materiály Chemikalienschutzanzug -Prüfchemikalien Protichemický ochranný oblek – Zkušební chemikálie Chemikalienschutzanzug -Prüfkriterien Protichemický ochranný oblek – Zkušební kritéria Chemikalienschutzanzug -Prüfung Protichemický ochranný oblek – …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Dampf  Pára Datenfernübertragung (DFÜ) Dálkový přenost dat Deckel Víko Dehnbarkeit Roztažitelnost Dekontamination Dekontaminace Desinfektion Desinfekce Desinfektionslösung Desinfekční roztok Desinfektionsmittel Desinfekční prostředek Desorption Desorpce Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Německé zákonné úrazové pojištění DFÜ Zkr. pro dálkový přenos dat Diastole Diastola Dichte Hustota Dichtheit Těsnost Dichtigkeit Hustota Dichtigkeitsprüfung Zkouška hustoty Dichtprüfung Zkouška těsnosti Dichtring Těsnící kroužek …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch effektive Gebrauchszeit Efektivní čas používání EG-Baumusterprüfungbescheinigung Evropské osvědčení o zkoušce prototypů EG-Konformitätserklärung Evropská deklarace konformity Einatemfeuchte Vlhkost vdechu Einatemgas Vdechovaný plyn Einatemluft Vdechovaný vzduch Einatemschlauch Hadice na vdechování Einatemtemperatur Teplota vdechu Einatemventil   Vdechový ventil Einatemventilprüfung Zkouška vdechového ventilu Einatmung Vdechnutí eingeatmete Luft Vdechlý vzduch Einheitsanschluss Jednotné připojení Einheitsgewinde Připojení Einmalgebrauch Jednorázové použití Einmalhandschuhe      …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Fahrlässigkeit Nedbalost Farbcode für PA Barevné označení dýchacích přístrojů Farbkennzeichnung von Flaschen Barevné označení lahví Feuerwehr Hasiči Feuerwehr – Notsignalanlage Hasiči – Zařízení na nouzový signál Feuerwehr – Notsignalgeber Hasiči – Vysílač nouzového signálu Feuerwehr – Schutzkleidung Hasiči – Ochranný oděv Feuerwehr – Schutzschuhwerk Hasiči – Ochranná obuv Feuerwehr – Schutzhandschuhe Hasiči – …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Gas Plyn Gasalarm Alarm na plyn Gasdichte Hustota plynu Gasdichtheit Plynová nepropustnost Gasfilter Plynový filtr Gasfilter – Einsatzbeschränkung Plynový filtr – Omezení při zásahu Gasfilter – Lagerung und Entsorgung Plynový filtr – Skladování a likvidace Gasfilter – Multitypgasfilter Plynový filtr – multifunkční plynový filtr Gasfilter – physiologische Akzeptanz Plynový filtr – fiziologické přijetí …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Hafenfeuerwehr Přístavní hasiči Halbmasken – gasfiltrierend Polomasky – plynové Halbmasken – kombiniert filternd Polomasky kombinovaně filtrující Halbmasken–partikelfiltrierend  Polomasky – částečně filtrující Haltezeit – nominelle Doba zpoždění – nominální harmonisierte Norm Harmonizovaná norma Hauptalarm Hlavní alarm Hautresorption Kožní resorpce Hautschutz Ochrana kůže Head-up-display Head-up-display Herzinfarkt Srdeční infarkt Herz – Kreislaufsystem   Srdce –oběhový systém Hinweg …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Impfungen Očkování Imprägnierung Impregnace Inertisierung Inertizace Infektion Infekce Infektionskette Infekční řetězec infektiöse Stoffe Infekční látky Informationsbroschüre Informační brožura Inkorporation Včlenění Innenangriff Vnitřní silové působení Innenmaske Vnitřní maska innere Atmung Vnitřní dýchání Instandhaltung Údržba Instandhaltung – Atemschutz Údržba – Ochrana dýchání Instandhaltung – Desinfektion Údržba – Desinfekce Instandhaltung – Druckbehälter Údržba – Tlakové nádoby …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Kampfstoffe Bojové látky Kaliumhyperoxid Hydroxid draselný Kältekammer Chladící komora Kameradenrettung Záchrana přítele Kanaltrennung Rozdělení kanálů Kapazität, aerobe Kapacita, aerobní Kapazität, anaerobe Kapacita, anaerobní Karzinogene Karcinogeny Katalysator Katalyzátor Katastrophenhilfe Vládní poskytnutí pomoci v případě katastrofy Katastrophenschutz Ochrana před katastrofou Kennzeichnung Označení Kennzeichnung von Filtern Označení filtrů Kinnriemen Pásek pod bradou Kinnschale Ochrana brady Kinnstütze …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Laborprüfung   Laboratorní zkouška Lagerfähigkeitsende    Maximální doba uskladnění Lagerung Atemschutzgeräte   Uskladnění dýchacích přístrojů Laktat Laktát laminare Luftströmung Laminární proudění vzduchu Laugen Louhy Leckage Prosakování Leckrate Netěsnost Lebensgefahr Smrtelné nebezpečí Leibgurt Pásek Leinensicherungssystem Systém záchrany pomocí lan Leiter – Atemschutz Vedoucí – ochrana dechu Leiter – Feuerwehr Vedoucí – hasiči Leitstand          Dispečink Leitstelle (Einsatzzentrale) Operační …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Mann in Not Člověk v nouzi Manometer Tlakoměr Manometerleitung Tlakoměrové vedení Manometer-Prüfung Tlakoměr – zkouška Manometer-Sichtscheibe Tlakoměr – štít Manometervergleichsprüfung Srovnávací zkouška tlakoměru Maske  Maska Maskenanschlusstück Maska – přípojka Maskenbeutel Obal na masku Maskenbrille Brýle do masky Maskendichtheit Těsnost masky Maskendichtrahmen Řemínky pro utěsnění Masken-Helm-Kombination Kombinace helmy a masky Maskenkörper Tělo dýchací masky …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Nachbrennen Dodatečné spalování Nachfüllung (Atemluftflasche) Doplnění (vzduchové láhve) Nachsteiger Uchazeč Nachweis Důkaz, doklad Nackenband Týlní pás Nackenleder    Šíji pokrývající ochrana z kůže Nahtfestigkeit   Pevnost švů Nasenbügel Obroučka Nasenklemme  Skřipec Natriumchlorid Chlorid sodný Nebel Mlha Negativzeit Záporný čas Nenneinsatzdauer Skutečná doba zásahu Nenngebrauchszeit Skutečná doba použití Nennschutzfaktor Nominální ochranný faktor Nervengift (Atemgift) Nervový plyn …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch offenes System Otevřený systém Öffnungsdruck            Tlak při otevření Öffnungswiderstand Odolnost proti otevření optische Erkennungshilfe Vizuální identifikační pomoc Orientierungsstrecke   Orientační trasa Oxidation Oxidace, okysličení

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Partikelfilter Částicový filtr Partikelfilter – Einsatzbeschränkung Částicový filtr – omezení při zásahu Partikelfilter-Klasse Filtr částic – třídy Partikelfilter – Lagerung und Entsorgung Částicový filtr – uskladnění a likvidace Partikelfilter – physiologische Akzeptanz Částicový filtr – fyziologické přijetí Partikelfilter – Verwendung Částicový filtr – použití Partikelfiltrierende Halbmasken – Einsatzbeschränkungen Částicový filtr – polomasky – …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Qualitätskontrolle Kontrola kvality Qualitätsmanagementsystem Systém kvality managementu

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch radioaktive Stoffe Radioaktivní látky Rauch Kouř Rauchdurchzündungsanlage Simulátor náhlého vzplanutí Reaktionswärme Reakční teplo Rechte-Hand-Suche Pravidlo pravé ruky Regeleinrichtung Regulátor Regelventil Regulační ventil Regenerationsgerät Regenerační obvod synchronizačních signálů Regenerationsgerät – Chemikalsauerstoffschutzgerät KO2 Ka Regenerační obvod synchronizačních signálů – ochranný přístroj s chemickým kyslíkem KO2 Ka Regenerationsgerät – Chemikalsauerstoffschutzgerät NaClO3 Regenerační obvod synchronizačních signálů – ochranný přístroj …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Sachkundiger   Znalec Sachverständiger Expert Sachverständigenprüfung Znalecký posudek Sanitätsaufsicht Sanitární dozor Sauerstoff Kyslík Sauerstoffbedarf Spotřeba kyslíku Sauerstoff-Dosierung Kyslík – dávkování Sauerstoffinhalationsgerät Kyslíkový přístroj Sauerstoffmangel Nedostatek kyslíku Sauerstoffmangelatmung Dýchání při nedostatku kyslíku Sauerstoff-Selbstretter mit Haube Kyslík – Přístroj k sebezáchraně s příklopkou Sauerstoffträger Okysličovadlo Saugschlauchgerät – Saugschlauch Přístroj se sací hadicí – sací hadice Saugschlauchgerät …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Tag (engl.)   Tauchertechnik Orientační technika ve velkých prostorech Taupunkt Bod tání Technische Unterlagen Technické podklady Teilkörperschutz Částečná ochrana Telemetrie Telemetrie Temperatur Teplota Temperaturanzeige Indikátor teploty Temperaturbeständigkeit         Teplotní stálost Temperaturprüfung Zkouška teploty Temperaturschwellenwarnung Signalizace teplotního prahu Tenside Tenzidy Thrombozyten Krevní destičky Totmannmelder (Bewegungsmelder) Mrtvý muž (hlásič pohybu) Totraum Mrtvý prostor Toxine Toxiny Trageband …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Überdruck Přetlak   Überdruckpressluftatmer Přetlakový dýchací přístroj   Überdruckprüfung Přetlaková zkouška   Überwachung Kontrola   Überwachungsbrett/-tafel Kontrolní deska/tabule   Überwachungssicherheit Spolehlivost kontroly   Überwachungstafel Kontrolní tabule   Übungsgeräte Cvičné nástroje   Übungsleiter Instruktor   Übungsraum Cvičný prostor   Übungsstrecke Cvičná trasa   Ultraschall Ultrazvuk   Ultraschall-Reinigungsgerät Ultrazvuk – čistící přístroj   Umfüllpumpe Sauerstoff Kyslíkové přeplňovací …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch verantwortliche Führungskraft Zodpovědný vedoucí pracovník Verantwortlicher Atemschutz Zodpovědná ochrana dýchání Verbindungsstück Spojka Verbindungsstück mit Regelventil Spojovací kus s regulačním ventilem Verfallsdatum Datum skončení trvanlivosti Vergiftung Otrava Verhältnismäßigkeit, Grundsatz der – Zásada přiměřenosti Verlegung der Atemwege Neprůchodnost dýchacích cest Verschlussstopfen Uzavírací zátka versicherte Tätigkeit Zajištěná činnost Versuchsperson Pokusná osoba Verunreinigung Znečištění Verwendungsdauer Doba použití …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Wandtechnik Způsob orientace podél zdi Wärmebildkamera Kamera s termovizí Warneinrichtung Výstražné zařízení Warneinrichtungsprüfung- Zkouška výstražného zařízení Warnsignalprüfung Zkouška výstražných signálů Wartung Údržba Wartungsintervall Interval údržby Wäschetrockner Sušička na prádlo Waschmaschine Pračka Wassertrupp Vodní oddíl Wegeunfall Úraz na cestě z nebo do zaměstnání Wehrführer Velitel jednotky weiße Blutkörperchen  Bílé krvinky Weiterreißfestigkeit Pevnost v trhu …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Zeit-Druck-Tabelle  Tabulka času a tlaku Zentralgewindeanschluss Centrální závitová přípojka Zentralstelle der Länder für Sicherheit Centrála zemí pro bezpečnost Zersetzungsprodukte (Pyrolyse) Produkty rozkladu (pyrolýza) Zertifizierung Certifikace Zivilschutz Civilní ohrana Zugfestigkeit Pevnost v tahu Zulassung Schválení Zulassungsnummer Schvalovací číslo Zuständigkeit Oprávněnost Zweiwegatmung Dvoucestné dýchání Zubehör (an PSA) Příslušenství (v OOP)

Mai 8, 2020

Weiter

Zurück zur Übersicht: Sonstiges - Übersetzungen